Unia

Projekt unijny - opis projektu

Fundacja Medium realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP RPO WK-P 2014-2020 – projektu grantowego „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” realizowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o.

Cele projektu:
- ułatwienie stabilizacji funkcjonowania przedsiębiorców w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19

Planowane efekty:
- utrzymanie miejsc pracy
-  wprowadzenie nowych produktów i usług – strona www i sklep online

Wartość projektu: 38 745  zł

Wkład Funduszy Europejskich: 29 925 zł

W ramach projektu Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego Covid 19, realizowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego. stworzona została strona internetowa Fundacji oraz sklep online. Strona internetowa jest w dzisiejszych czasach koniecznością dla podmiotów zajmujących się szeroko rozumianym marketingiem – przy wprowadzaniu dodatkowych działań do oferty Fundacji pozwala zbudować wiarygodność jeszcze przed pierwszym kontaktem z klientem. W efekcie wprowadzonych innowacji Fundacja stała się dużo bardziej odporna na wszelkiego rodzaju zawahania na rynki, np. takie jak miały miejsce w związku z epidemią, gdzie gro działalności firmy opierało się na pozyskiwaniu reklam od klientów, którzy to prawie całkowicie zawiesili tego typu działalność.

Wprowadzenie modelu sklepu online pozwoliło na otwarcie się na kontakt z klientami z całej Polski, ale przede wszystkim umożliwiło w sposób łatwy i bezkontaktowy dokonywać zakupów powierzchni tak w gazetach jak i portalach. Dodatkowo obsługa sklepu online pozwoliła na pracę z domu niezależnie od sytuacji zdrowotnej czy osobistej. Był to pierwszy krok w kierunku wyjścia do klientów z pozawydawniczą działalnością fundacji, gdyż prowadzone przez Fundację portale informacyjne nie pozwoliły na efektywne dotarcie do firm potencjalnie zainteresowanych inną, niż stricte reklamową współpracą. Pozwoliło to na rozdzielenie gałęzi działalności na wydawniczą i marketingową. Działania projektowe pozwoliły na zainwestowanie w działania, które zabezpieczyły Fundację przed podobną sytuacją w przyszłości oraz pozwoliły pozyskać środki na przywrócenie stabilności finansowej

Search